مقدمه‌ای بر تحقیق کمی

تحقیق کمی برعکس تحقیقات کیفی است که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) می شود. تحقیقات کمی به طور گسترده در علوم طبیعی و اجتماعی زیست شناسی، شیمی، روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، بازاریابی و غیره استفاده می شود که در این مقاله به طور مختصربدان پرداخته شده است

پژوهشگران فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عددی را تحقیق کمی گویند که می توان از آن برای یافتن الگوها و میانگین ها، پیش بینی ها، آزمایش روابط علی و تعمیم نتایج به جمعیت های گسترده تر استفاده کند.

نمونه سوال تحقیق کمی

  • ترکیب جمعیتی سنگاپور در سال ۲۰۲۰ چگونه است؟
  • میانگین دمای جهانی در طول قرن گذشته چگونه تغییر کرده است؟
  • آیا آلودگی محیط زیست بر شیوع زنبورهای عسل تأثیر می گذارد؟
  • آیا کار کردن از خانه برای افرادی با رفت و آمد طولانی باعث افزایش بهره وری می شود؟

روشهای تحقیق کمی

می‌توانید از روش‌های تحقیق کمی برای تحقیقات توصیفی، همبستگی یا تجربی استفاده کنید.

  • صرفاً در تحقیقات توصیفی به دنبال یک خلاصه کلی از متغیرهای مطالعه خود هستید.
  • شما در تحقیقات همبستگی روابط بین متغیرهای مطالعه خود را بررسی می کنید.
  • در تحقیقات تجربی به طور نظام مند بررسی می کنید که آیا رابطه علت و معلولی بین متغیرها وجود دارد یا خیر.

تحقیقات همبستگی و تجربی هر دو می‌توانند برای آزمایش رسمی فرضیه ها یا پیش بینی ها با استفاده از آمار استفاده شوند. در این تحقیق پژوهشگر میتواند بر اساس روش نمونه گیری مورد استفاده نتایج را به جامعه وسیع تری تعمیم دهد. برای جمع‌آوری داده‌های کمی، اغلب نیاز به استفاده از تعاریف عملیاتی دارید که مفاهیم انتزاعی (مانند خلق و خو) را به معیارهای قابل مشاهده و اندازه‌گیری (مثلاً خود ارزیابی احساسات و سطوح انرژی) تبدیل می‌کنند.

روشهای تحقیق کمی

روشچگونگی استفادهمثال
  آزمایشییک متغیر مستقل را کنترل یا دستکاری کنید تا اثر آن را بر روی یک متغیر وابسته اندازه گیری کنید.برای آزمایش اینکه آیا یک مداخله می‌تواند اهمال‌کاری را در دانشجویان کاهش دهد، به گروه‌های هم‌اندازه یا یک مداخله اهمال‌کاری یا یک کار قابل مقایسه می‌دهید. شما خودارزیابی رفتارهای اهمال‌کاری را بین گروه‌ها پس از مداخله مقایسه می‌کنید.
پیمایشیاز گروهی از افراد حضوری، تلفنی یا آنلاین سؤال بپرسید.شما پرسشنامه‌هایی را با مقیاس‌های رتبه‌بندی بین دانشجویان سال اول بین‌المللی توزیع می‌کنید تا تجربیات آنها را از شوک فرهنگی  بررسی کنید.
مشاهده منظمیک رفتار یا رویداد مورد علاقه را شناسایی کنید و آن را در شرایط طبیعی خود کنترل کنید.برای مطالعه مشارکت در کلاس دانشگاهی، شما در کلاس ها می نشینید تا آنها را مشاهده کنید و میزان شیوع رفتار فعال و غیرفعال توسط دانشجویان با پیشینه های مختلف را شمارش و ثبت کنید.
پژوهش دست دومجمع آوری داده هایی که برای اهداف دیگری مانند بررسی های ملی یا سوابق تاریخی جمع آوری شده اند.برای ارزیابی اینکه آیا نگرش نسبت به تغییرات اقلیمی از دهه ۱۹۸۰ تغییر کرده است یا خیر، داده‌های پرسشنامه مربوطه را از مطالعات طولی در دسترس جمع‌آوری می‌کنید.

تجزیه و تحلیل داده های کمی

شاید پژوهشگر پس از جمع آوری داده ها قبل از تجزیه و تحلیل، آن ها را پردازش کند. برای مثال، داده‌های نظرسنجی و آزمون ممکن است نیاز داشته باشند از کلمات به اعداد تبدیل شوند. سپس می توانید از تحلیل های آماری برای پاسخ به سوالات تحقیق خود استفاده کنید. در آمار توصیفی خلاصه ای از داده های در اختیار شما قرار می گیرد و شامل شاخص‌های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و مانند آن است. همچنین پژوهشگر می‌تواند از نمودارها، نمودارهای پراکنده و جداول فراوانی برای تجسم داده‌های خود و بررسی هر گونه روند یا نقاط پرت استفاده کنید. با استفاده از آمار استنباطی، می توانید بر اساس داده های خود پیش بینی یا تعمیم دهید. می توانید فرضیه خود را آزمایش کنید یا از داده های نمونه خود برای تخمین پارامتر جامعه استفاده کنید.

نمونه هایی از آمار توصیفی و استنباطی

شما فرض می کنید که دانشجویان سال اول بیش از دانشجویان سال چهارم به تعویق می افتند. شما با استفاده از مقیاس‌های ۷ درجه‌ای خود رتبه‌بندی، داده‌های مربوط به سطوح اهمال‌کاری دو گروه را جمع‌آوری می‌کنید.

ابتدا از آمار توصیفی برای بدست آوردن خلاصه ای از داده ها استفاده می کنید. میانگین (متوسط) و حالت (متداول ترین رتبه بندی) اهمال کاری دو گروه را پیدا می کنید و داده ها را ترسیم می کنید تا ببینید آیا موارد پرت وجود دارد یا خیر.

در مرحله بعد، آمار استنباطی را برای آزمایش فرضیه خود انجام می دهید. با استفاده از آزمون t برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی‌های دو گروه، تفاوت معنی‌داری و پشتیبانی از فرضیه خود را پیدا می‌کنید.

Leave a Reply