کوچینگ پشتیبانی مقاله مستخرج از پایان نامه

آموزش بخش های مختلف مقاله

تعداد و طول جلسات نامحدود

همراهی دانشجو تا پایان

ارائه بازخورد برای اصلاح مقاله

آموزش رفع اشکالات مقاله

جلسات در گوگل میت و تداعی گر فضای واقعی

زمان جلسات مطابق با برنامه دانش‌پژوه

کوچینگ پشتیبانی مقاله مستخرج از پایان نامه

تومان600,000