کوچینگ و پشتیبانی پروپزال

آموزش بخش های مختلف پروپزال

تعداد و طول جلسات نامحدود

همراهی دانشجو تا پایان

ارائه بازخورد برای اصلاح پروپزال

آموزش رفع اشکالات پروپزال

جلسات در گوگل میت و تداعی‌‌گر فضای واقعی

زمان جلسات مطابق با برنامه دانشجو

کوچینگ و پشتیبانی پروپزال

آموزش بخش های مختلف پروپزال

تعداد و طول جلسات نامحدود

همراهی دانشجو تا پایان

ارائه بازخورد برای اصلاح پروپزال

آموزش رفع اشکالات پروپزال

جلسات در گوگل میت و تداعی‌‌گر فضای واقعی

زمان جلسات مطابق با برنامه دانشجو

تومان830,000