کوچینگ پایان نامه همراه با پروپزال

آموزش بخش های مختلف پروپزال

آموزش بخش های مختلف پایان‌نامه

تعداد و طول جلسات نامحدود

همراهی دانشجو از صفر تا جلسه دفاع

ارائه بازخورد برای اصلاح هر بخش پروپزال و پایان‌نامه به صورت جداگانه

آموزش رفع اشکالات موجود و ارائه جلسه آنلاین در صورت نیاز

جلسات آموزشی در گوگل میت و تداعی‌‌گر فضای واقعی

زمان جلسات مطابق با برنامه دانشجو

پشتیبانی 24 ساعته

کوچینگ پایان نامه همراه با پروپزال

آموزش بخش های مختلف پروپزال

آموزش بخش های مختلف پایان‌نامه

تعداد و طول جلسات نامحدود

همراهی دانشجو از صفر تا جلسه دفاع

ارائه بازخورد برای اصلاح هر بخش پروپزال و پایان‌نامه به صورت جداگانه

آموزش رفع اشکالات موجود و ارائه جلسه آنلاین در صورت نیاز

جلسات آموزشی در گوگل میت و تداعی‌‌گر فضای واقعی

زمان جلسات مطابق با برنامه دانشجو

پشتیبانی 24 ساعته

تومان1,700,000