Tag: اقدام پژوهشی

مقدمه‌ای بر تحقیق کیفی

تحقیق کیفی شامل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. می‌توان از آن برای جمع‌آوری بینش‌های عمیق در مورد یک مشکل یا ایجاد ایده‌های جدید برای تحقیق استفاده کرد. تحقیق کیفی برعکس تحقیقات کمی است که شامل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های عددی برای تجزیه‌وتحلیل آماری است. در این مقاله سعی شده است تا آشنایی نسبی به تحقیق کیفی فراهم شود.