Tag: تحقیق کمی

مزایا و معایب تحقیق کمی و کیفی

هنگام جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحقیقات کمی با اعداد و آمار سروکار دارند، درحالی‌که تحقیقات کیفی با کلمات و معانی سروکار دارند. هر دو برای کسب انواع مختلف دانش مهم هستند. به هر حال هر کدام از آن‌ها دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند که در این مقاله به طور مختصر شرح داده شده است.

مقدمه‌ای بر تحقیق کمی

تحقیق کمی برعکس تحقیقات کیفی است که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) می شود. تحقیقات کمی به طور گسترده در علوم طبیعی و اجتماعی زیست شناسی، شیمی، روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، بازاریابی و غیره استفاده می شود که در این مقاله به طور مختصربدان پرداخته شده است

تحقیق کیفی در مقابل تحقیقات کمی

هنگام جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحقیقات کمی با اعداد و آمار سروکار دارند، درحالی‌که تحقیقات کیفی با کلمات و معانی سروکار دارند. هر دو نوع تحقیق برای کسب انواع مختلف دانش مهم هستند. در این مقاله قصد داریم تا نواع تحقیق کمی و کیفی را با هم مقایسه کرده و به صورت موجز به تحقیق ترکیبی نیز اشاره کنیم.