Tag: تحقیق کیفی

مزایا و معایب تحقیق کمی و کیفی

هنگام جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحقیقات کمی با اعداد و آمار سروکار دارند، درحالی‌که تحقیقات کیفی با کلمات و معانی سروکار دارند. هر دو برای کسب انواع مختلف دانش مهم هستند. به هر حال هر کدام از آن‌ها دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند که در این مقاله به طور مختصر شرح داده شده است.

مقدمه‌ای بر تحقیق کیفی

تحقیق کیفی شامل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های غیر عددی (مانند متن، ویدئو یا صدا) برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. می‌توان از آن برای جمع‌آوری بینش‌های عمیق در مورد یک مشکل یا ایجاد ایده‌های جدید برای تحقیق استفاده کرد. تحقیق کیفی برعکس تحقیقات کمی است که شامل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های عددی برای تجزیه‌وتحلیل آماری است. در این مقاله سعی شده است تا آشنایی نسبی به تحقیق کیفی فراهم شود.

تحقیق کیفی در مقابل تحقیقات کمی

هنگام جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحقیقات کمی با اعداد و آمار سروکار دارند، درحالی‌که تحقیقات کیفی با کلمات و معانی سروکار دارند. هر دو نوع تحقیق برای کسب انواع مختلف دانش مهم هستند. در این مقاله قصد داریم تا نواع تحقیق کمی و کیفی را با هم مقایسه کرده و به صورت موجز به تحقیق ترکیبی نیز اشاره کنیم.