Tag: روش تحقیق

مقدمه ای بر روش پژوهش (۲)

هستی شناسی شامل چهار مکتب اصلی فلسفه انکاری، نسبیت گرایی، رئالیسم درونی و واقع گرایی است. ضمن تعریف هر کدام و تاثیر آن بر روش تحقیق بیان شده است.

مقدمه ای بر روش تحقیق (۱)

به احتمال زیاد مجبور خواهید بود تحقیقی را در بخشی از دوره تحصیلی خود انجام دهید، چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد. با این حال، مواقع زیادی نیز وجود دارد که ممکن است به انجام برخی تحقیقات اساسی به عنوان بخشی از یک شغل یا یک نقش داوطلبانه نیاز داشته باشید، خواه این یک نظرسنجی ساده برای یافتن نظر مشتریان باشد یا یک تحقیق پیشرفته تر.