Tag: طراحی پرسشنامه

نحوه انجام نظرسنجی: بخش دوم

تحقیق نظرسنجی به معنای جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از افراد از طریق پرسیدن سوالات و تجزیه و تحلیل نتایج است. برای انجام یک نظرسنجی موثر، شش مرحله وجود دارد که در مقاله قبلی (بخش اول همین مقاله) دو مرحله اول مشخص شد. در این مقاله به چهار مرحله بعدی نظر سنجی پرداخته شده است.