Tag: فلسفه صوری

مقدمه ای بر روش پژوهش (۲)

هستی شناسی شامل چهار مکتب اصلی فلسفه انکاری، نسبیت گرایی، رئالیسم درونی و واقع گرایی است. ضمن تعریف هر کدام و تاثیر آن بر روش تحقیق بیان شده است.