Tag: مرور نظام مند

انجام مرور نظام‌مند و فرا تحلیل

عکس مرور نظام مند، مرور روایتی غیر نظام مند گرایش به توصیف دارد که در آن نویسندگان مقالات را بر اساس دیدگاه خود انتخاب می‌کنند که شاید منجر به کیفیت پایین آن شود. از سوی دیگر، مرور نظام مند با استفاده از روشی نظام مند برای جمع‌بندی شواهد در مورد سؤالات با یک طرح مطالعه دقیق و جامع تعریف می‌شود. که در این مقاله قصد داریم تا بدان بپردازیم.