Tag: نوشتن مقاله

ساختار نسخه اولیه: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله خود منتقل کنید.

هدف اصلی از نوشتن مقاله فراتر رفتن از ارائه صرف حقایق و افکار است. این است که پزوهش خود را اثربخش سازید و به خوانندگان در درک مسائل موجود کمک کنید. این مقاله مفاهیم مختلفی را برای ساختار یک دست‌نوشته معرفی  میکند تا با بکارگیری آن‌ها  خوانندگان مهم‌ترین پیام‌ها  متن شما را پس از خواندن ان درک کنند.