Tag: پرسشنامه

نحوه انجام نظرسنجی: بخش دوم

تحقیق نظرسنجی به معنای جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از افراد از طریق پرسیدن سوالات و تجزیه و تحلیل نتایج است. برای انجام یک نظرسنجی موثر، شش مرحله وجود دارد که در مقاله قبلی (بخش اول همین مقاله) دو مرحله اول مشخص شد. در این مقاله به چهار مرحله بعدی نظر سنجی پرداخته شده است.

نحوه انجام تحقیق نظرسنجی: بخش اول

نظرسنجی به معنای جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از افراد از طریق پرسیدن سوالات و تجزیه و تحلیل نتایج است که است که می‌تواند در انواع مختلف تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام یک نظرسنجی موثر، پیروی از شش مرحله اهمیت دارد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.